Gratis hypnose webinar volgen?
Ja dat wil ik wel

Page content

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Hypnose Instituut Nederland

Hypnose Instituut Nederland (hierna HIN genoemd) – Het HIN geeft live, onlive en online opleidingen en masterclasses. Iedere deelnemer aan een evenement, opleiding of playshop van het HIN stemt in met de bepalingen die hieronder staan.

Annulering van een opleiding, een workshop of masterclass – Annulering is uitsluitend mogelijk tot twee weken voor aanvang van de trainingen, opleidingen, event of therapie, per email, telefoon of schrijven t.n.v. Hypnose Instituut Nederland, Weverstraat 53, 1521 TA Wormerveer. Hiervoor wordt 10% van het factuurbedrag in rekening gebracht. Het teveel betaalde geld wordt binnen 4 weken bijgeschreven op uw rekening.

Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van het event of opleiding of bij niet verschijnen op de playshop of opleiding, bent u het volledige factuurbedrag verschuldigd.

Indien u om welke reden dan ook de playshop of opleiding naar een andere datum wilt omzetten, wordt daarvoor 10% van het factuurbedrag in rekening gebracht.

Annuleren van de onlive opleiding Annuleren kan altijd voor de 14 dagen wettelijke bedenktijd. Dan krijgt u al het geld terug en verliest u toegang tot het programma. na 14 dagen bent u het volledige bedrag verschuldigd evenals alle termijnen. De 14 dagen gaan in na aanschaf van het pakket.

Annuleren HIN opleiding/workshop – Als door overmacht een opleiding of workshop niet door kan gaan, zorgt het HIN voor een passend alternatief voor de deelnemers. Indien de plaats of het tijdstip van een evenement wordt gewijzigd, zorgt het HIN ervoor dat iedere deelnemer hiervan tijdig op de hoogte wordt gebracht. Gewijzigde evenementen geven nimmer recht op restitutie.

Beelden – Het HIN kan tijdens evenementen foto’s, video’s en geluidsfragmenten maken. Op deze beelden kan een deelnemer herkenbaar zijn. Het HIN heeft het recht om deze beelden te gebruiken, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden.

Aansprakelijkheid – Het HIN spant zich in om de evenementen voor iedere deelnemer op een prettige en veilige manier te laten verlopen. Het bezoeken van de evenementen verloopt op eigen risico van de deelnemer. Mocht zich schade hebben voorgedaan tijdens een evenement, dan is het HIN alleen aansprakelijk voor schade die door opzet of grove schuld van het HIN is veroorzaakt en ten hoogste voor het bedrag waarvoor het HIN verzekerd is. Schade die is toegebracht door (ingeschakelde) derden en schade die is ontstaan door het niet opvolgen van aanwijzingen van het HIN, komen niet voor vergoeding in aanmerking. Ook is het HIN niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van spullen die de deelnemer meegebracht heeft.

Klachtenprocedure – De medewerkers, coaches en docenten van het HIN doen hun uiterste best om iedereen zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch zou het kunnen gebeuren dat je ergens niet tevreden over bent of dat je een klacht hebt. Je kunt je dan in eerste instantie telefonisch of schriftelijk wenden tot Ilse Ruijgrok. Te bereiken via mail, ilse@hypnoseinstituutnederland.nl.

Zij zal je klacht in behandeling nemen, vertrouwelijk behandelen en in ieder geval binnen 2 weken schriftelijk reageren. De medewerkers en betrokkenen van het HIN zullen hun uiterste best doen om de klacht gezamenlijk in elk geval binnen 4 weken op te lossen. Mocht dit niet gelukt zijn, dan zullen we je daarvan binnen 6 weken op de hoogte stellen. Klachten zullen worden geregistreerd en voor de duur van 2 jaar worden bewaard.

Bent u niet tevreden over het resultaat dan is er de mogelijkheid om u te wenden met uw klacht bij het KTNO

Klachtprocedure KTNO – Het HIN is aangesloten bij de Stichting Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen (KTNO). Deelnemers aan opleidingen van het HIN die onvrede hebben met de docent/trainer/opleider/adviseur van het HIN en bemiddeling niet tot een bevredigend resultaat leidt, kunnen zich wenden tot de Klachtencommissie van het KTNO.

Het oordeel van de Klachtencommissie en beroepsmogelijkheid

De Klachtencommissie komt binnen vier weken na ontvangst van de klacht tot haar oordeel. Dit oordeel is voor ons bindend en eventuele consequenties worden door ons snel afgehandeld.

Contact gegevens KTNO
Postadres Stichting KTNO Grasanjelier 10
5658 GZ Eindhoven
T: 040 8421336
E: info@ktno.nl
W: www.ktno.nl
KTNO is op alle werkdagen bereikbaar tussen 10:00 tot 17:00 uur.

Evenementen – Bij de inschrijving voor een evenement staat omschreven wat een deelnemer van het evenement kan verwachten en wat de bijzondere bepalingen zijn. Een deelnemer mag geen alcohol en/of drugs gebruiken of meebrengen tijdens de evenementen van het HIN. De deelnemer dient tijdens het bezoeken van evenementen in een goede geestelijke gezondheid te verkeren. Heeft een deelnemer tijdens of voor het evenement hierover twijfels, dan dient de deelnemer zich te melden bij het zorgteam van het HIN.

Verhindering deelname – Een ticket voor een evenement kan in principe niet worden geannuleerd, tenzij het HIN voor een evenement een speciale annuleringsregeling heeft opgesteld. Ook biedt het HIN geen inhaallessen aan voor een deelnemer die een evenement niet heeft bezocht.

Overdragen ticket – Een ticket voor een evenement is naamsgebonden. Dit betekent dat een deelnemer zijn of haar ticket niet aan een ander kan overdragen. Voor eenmalige evenementen biedt het HIN in sommige gevallen de mogelijkheid om een gekocht ticket over te zetten op een andere naam. Informatie over deze mogelijkheden kan de deelnemer verkrijgen door contact met het HIN op te nemen.

Wijziging evenement – Als door overmacht een evenement niet door kan gaan, zorgt het HIN voor een passend alternatief voor de deelnemers. Indien de plaats of het tijdstip van een evenement wordt gewijzigd, zorgt het HIN ervoor dat iedere deelnemer hiervan tijdig op de hoogte wordt gebracht. Gewijzigde evenementen geven nimmer recht op restitutie.

Materiaal HIN – Het is een deelnemer van een evenement/workshop/opleiding niet toegestaan om materialen, beelden of de methodiek die de deelnemer in het kader van het evenement worden aangeboden voor commercieel gebruik te verveelvoudigen, bewerken of anderszins te gebruiken, tenzij HIN hiervoor toestemming heeft gegeven.