Algemene Voorwaarden Hypnose Instituut Nederland B.V.

Hypnose Instituut Nederland (hierna HIN genoemd)

Het HIN geeft live, onlive en onlineopleidingen en masterclasses. Iedere deelnemer aan een evenement, opleiding,  of seminar van het HIN stemt in met de bepalingen die hieronder staan.

Annulering van een opleiding, een workshop of masterclass
Annulering is uitsluitend mogelijk tot twee weken voor aanvang van de trainingen, opleidingen, event of therapie, per email, telefoon of schrijven t.n.v. Hypnose Instituut Nederland, Kervelstraat 1, 1562AA Krommenie. Hiervoor wordt 10% van het factuurbedrag in rekening gebracht. Het teveel betaalde geld wordt binnen 30 dagen bijgeschreven op uw rekening.

Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van het event of opleiding of bij niet verschijnen op een seminar of opleiding, bent u het volledige factuurbedrag verschuldigd. Indien u om welke reden dan ook de opleiding of seminar naar een andere datum wilt omzetten, wordt daarvoor 10% van het factuurbedrag in rekening gebracht.

Annuleren van de hypnose opleiding
Annuleren kan altijd voor de 14 dagen wettelijke bedenktijd. Dan krijgt u al het geld terug en verliest u toegang tot het programma. na 14 dagen bent u het volledige bedrag verschuldigd evenals alle termijnen, behalve als het aan u tijdens een actie anders is gecommuniceerd. De 14 dagen gaan in na aanschaf van het pakket.

Annuleren seminar of evenement
Als door overmacht een opleiding, workshop of seminar niet door kan gaan, zorgt het HIN voor een passend alternatief voor de deelnemers. Indien de plaats of het tijdstip van een evenement wordt gewijzigd, zorgt het HIN ervoor dat iedere deelnemer hiervan tijdig op de hoogte wordt gebracht.

Gewijzigde evenementen geven nimmer recht op restitutie.

Beelden
Het HIN kan tijdens evenementen of opleidingen foto’s, video’s en geluidsfragmenten maken. Op deze beelden kan een deelnemer herkenbaar zijn. Het HIN heeft het recht om deze beelden te gebruiken, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden.

Aansprakelijkheid
Het HIN spant zich in om de evenementen voor iedere deelnemer op een prettige en veilige manier te laten verlopen. Het bezoeken van de evenementen verloopt op eigen risico van de deelnemer. Mocht zich schade hebben voorgedaan tijdens eenevenement, dan is het HIN alleen aansprakelijk voor schade die door opzet of grove schuld van het HIN is veroorzaakt en ten hoogste voor het bedrag waarvoor het HIN verzekerd is.
Schade die is toegebracht door (ingeschakelde) derden en schade die is ontstaan door het niet opvolgen van aanwijzingen van het HIN, komen niet voor vergoeding in aanmerking. Ook is het HIN niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van spullen die de deelnemer meegebracht heeft.

Klachtenprocedure
De medewerkers, coaches en docenten van het HIN doen hun uiterste best om iedereen zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch zou het kunnen gebeuren dat je ergens niet tevreden over bent of dat je een klacht hebt. Je kunt je dan in eerste instantie telefonisch of schriftelijk wenden tot Ilse Ruijgrok. Te bereiken via mail: ilse.ruijgrok@hethin.nl.

Zij zal je klacht in behandeling nemen, vertrouwelijk behandelen en in ieder geval binnen 2 weken schriftelijk reageren. De medewerkers en betrokkenen van het HIN zullen hun uiterste best doen om de klacht gezamenlijk in elk geval binnen 4 weken op te lossen. Mocht dit niet gelukt zijn, dan zullen we je daarvan binnen 6 weken op de hoogte stellen. Klachten zullen worden geregistreerd en voor de duur van 2 jaar worden bewaard.

Klachtprocedure KTNO
Het HIN is aangesloten bij de Stichting Kwaliteit en ToetsingNatuurgerichte Opleidingen (KTNO). Deelnemers aan opleidingen van het HIN die onvrede hebben met de docent/trainer/opleider/adviseur van het HIN en bemiddeling niet tot een bevredigend resultaat leidt, kunnen zich wenden tot de Klachtencommissie van het KTNO.

Nadat de klacht is ingediend krijgt de klager binnen 5 werkdagen een bericht dat zijn klacht bij KTNO is ontvangen. De Klachtencommissie onderzoekt de ontvankelijkheid van de klacht. Is de klacht niet ontvankelijk, dan laat hij dit schriftelijk en inhoudelijk onderbouwd aan de klager weten.Is de klacht wel ontvankelijk, dan zal de opleider van de betreffende de cursus, training, opleiding of traject verzocht worden een schriftelijke reactie op deze klacht te geven.

De Klachtencommissie zendt een afschrift daarvan naar de klager. Is het naar het oordeel van de Klachtencommissie niet mogelijk op basis van de klacht en de reactie van de betrokken trainer/opleider/adviseur zich een oordeel te vormen, dan hoort de Klachtencommissie deklager en de betrokken trainer/opleider/adviseur in elkaars aanwezigheid.Indien bovenstaande niet leidt tot een voor beide partijen geschikte oplossing, is er beroepsmogelijkheid bij een onafhankelijke derde die niet werkzaam is voor KTNO.

Het oordeel van de Klachtencommissie en beroepsmogelijkheid
De Klachtencommissie komt binnen vier weken na ontvangst van de klacht tot haar oordeel. Dit oordeel heeft het karakter van een schriftelijk advies aan de commissaris. De Klachtencommissie zendt tevens een afschrift van haar oordeel naar de klager. Verlenging van de genoemde termijn is mogelijk met twee periodes van maximaal vier weken.

Indien de verlenging noodzakelijk is, maakt de Klachtencommissie deze verlenging aan de klager bekend. Het oordeel van de eerder genoemde onafhankelijke derde is bindend en eventuele consequenties worden zo snel mogelijk afgehandeld.

Contactgegevens KTNO:
Postadres Stichting KTNO
Grasanjelier 10
5658 GZ
Eindhoven
T: 040 8421336
E:info@ktno.nl
W: www.ktno.nl

KTNO is op alle werkdagen bereikbaar tussen 10:00 tot 17:00 uur.

Evenementen
Bij de inschrijving voor een evenement staat omschreven wat een deelnemer van het evenement kan verwachten en wat de bijzondere bepalingen zijn. Een deelnemer mag geen alcohol en/of drugs gebruiken of meebrengen tijdens de evenementen van het HIN. De deelnemer dient tijdens het bezoeken van evenementen in een goede geestelijke gezondheid te verkeren.

Heeft een deelnemer tijdens of voor het evenement hierover twijfels, dan dient de deelnemer zich te melden bij het zorgteam van het HIN.

Verhindering deelname
Een ticket voor een evenement kan in principe niet worden geannuleerd, tenzij het HIN voor een evenement een speciale annuleringsregeling heeft opgesteld. Ook biedt het HIN geen inhaallessen aan voor een deelnemer die een evenement niet heeft bezocht.

Overdragen ticket
Een ticket voor een evenement is naamsgebonden. Dit betekent dat een deelnemer zijn of haar ticket niet aan een ander kan overdragen. Voor eenmalige evenementen biedt het HIN in sommige gevallen de mogelijkheid om een gekocht ticket over te zetten op een andere naam. Informatie over deze mogelijkheden kan de deelnemer verkrijgen door contact met het HIN op te nemen.

Wijziging evenement
Als door overmacht een evenement niet door kan gaan, zorgt het HIN voor een passend alternatief voor de deelnemers. Indien de plaats of het tijdstip van eenevenement wordt gewijzigd, zorgt het HIN ervoor dat iedere deelnemer hiervan tijdig op de hoogte wordt gebracht. Gewijzigde evenementen geven nimmer recht op restitutie.

Materiaal HIN
Het is een deelnemer van een evenement/workshop/opleiding niet toegestaan om materialen, beelden of de methodiek die de deelnemer in het kader van het evenement worden aangeboden voor commercieel gebruik te verveelvoudigen, bewerken of anderszins te gebruiken, tenzij HIN hiervoor toestemming heeft gegeven. Wordt het materiaal gebruikt door de deelnemer voor commerciële doeleinden gebruikt, dan verliest deelnemer ieder recht op het volgen van een programma en wordt er een advocaat ingeschakeld en een schadeclaim ingediend.optinmonster.com -->